Vị Thành mưa sáng xót dời chân,
Quán khách xanh xanh sắc liễu xuân.
Rượu đưa xin cạn thêm ly nữa,
Ra khỏi Dương Quan không cố nhân.