Con Ốc nhồi

Lẫn mình vào trong đám cỏ hôi
Thân em..như thể con Ốc Nhồi
Quân Tử có yêu...đừng chọc Đít
Đừng cởi Yếm ..em ra khỏi người

<Dị Thanh>