bạn viết câu thơ sai rùi kà
phải là:
    "............
     sông không hiểu nổi mình
     sóng tìm ra tận bể
     ............"
bạn phải chú ý lại nha