Nhờ Admin sửa lại ở phần chú thích: "Ngũ thiên văn" là để chỉ Đạo Đức kinh của Lão tử chứ ko phải Nam Hoa kinh (Trang Tử - Trang Châu).
Cảm ơn ạ!