"Hữu xạ tự nhiên hương
Vô xạ toả hương dõm"
moi ban dich doa la gj? giup nha


mjnh hok bjt nghja~ cua no