Mây mờ nghìn dặm nắng chang chang
Gió thổi nhạn bay tuyết phũ phàng
Đừng buồn phía trước không có bạn
Thiên hạ nào ai chẳng biết chàng