Đây là bài Bóng chữ.
Bài thơ trên ghế đá (cũng của Lê Đạt) là bài khác.