Nắng rọi Hương Lô khói tía bay,
Xa trông dòng thác trước sông này.
Nước lao thẳng xuống ba ngàn thước,
Tưởng dải Ngân Hà rớt khỏi mây.