Cả câu: "chỉ 1 vài hôm nữa, thế rồi" mình đã đọc ở đâu là: " chỉ 1 vài năm nữa, thế rồi" mới đúng. Vì 1 vài năm người ta ms quên chứ vài ngày mà quên thì chả bằng người dưng...