Già này vốn chẳng thích ngâm thi
Nhưng vì trong ngục, biết làm chi?
Mượn việc ngâm thi, ròng rã mãi
Ngâm rồi lại đợi tự do thì