Phiêu bạt. Không phải “phiêu bạc”. Lỗi chính tả!


Sửa lỗi chính tả.