Trong câu: "CAO GIÀ QUÁI QUYẾN TRƯỜNG LÂM SAO" chữ 者 phiên âm là "giả" mới đúng chứ nhỉ, còn chữ 掛 là "quải" mà ad