Trời tròn như lọng tre.
Đất bày như thế cờ.
Thế gian người đen, trắng
Lại qua tranh vinh nhục
Người nghèo tự an nhàn
Người giàu ưa hưởng lạc
Kẻ ẩn sĩ Nam Dương
Kê cao gối ngủ kỹ.