Xuân tàn oanh chẳng thấy đâu,
Thôn xưa cũng vắng cả màu hạnh hoa,
Chỉ thương khóm trúc bên nhà,
Sắc xanh chẳng đổi đợi ta trở về.