Trời ơi
Đây là bản copy y nguyên lời của bài hát do Lã Văn Cường viết dựa trên bài thơ.
Đồng chí nào post lên thì sửa lại đi