Thôn trước, thôn sau khói mờ trông
Bóng chiều nửa có lại nửa không
Mục đồng thổi sáo trâu về hết
Song song cò trắng bay xuống đồng