Nơi đây đau khổ bao người
Đình Lao Lao khách ngậm ngùi tiễn nhau
Gió xuân cảm nỗi sầu đau
Không cho cây liễu đượm màu xanh tươi