khi lòng đã đủ đau và đầu nghĩ đã đủ, ta chọn cách thả bung tất cả...