@Karizebato: Cho MD hỏi:

Dòng sông, hay Giòng sông???