Trước hết, xin cảm ơn bạn với phát hiện này!
Nhưng, Nguyên Minh nếu có sai thì cũng vô tình, lỗi là tại Mẹ mình đó! (Sinh năm 1914. Đặc biệt là không biết chữ) đã hát ru mình ngủ.
Tiện đây, bạn giúp mình thêm vào vốn chung của Thi viện bài thơ ấy của Bàng Bá Lân nhé!

viết lúc 1 giờ sáng ngày 21/10/2008