Thân như ánh chớp có, không.
Mùa xuân tươi tốt, thu sang héo tàn.
Thịnh suy, suy thịnh lẽ thường,
Cũng như ngọn cỏ sương đầu sớm mai.