Bài "Bâng khuâng" chỉ từ câu "Lần thứ nhất gặp anh, em nói" đến câu "trang trải nợ ban đầu" thôi chứ? Sao lại chép thơ kiểu tạp nham vậy?