nhưng tâm hồn nàng tựa con thuyền bé.tôi nghĩ thừa chữ"tâm"