Câu thứ hai, chữ đầu tiên, có bản chép là 長 (trường), có bản chép là 常 (thường). Cho hỏi bản nào đúng, ý nghĩa, giả thích thế nào. Cảm ơn.