Đây là bài thơ Hội Tây.
Tư bản tổ chức cho dân cày.
Anh em ăn mừng cùng chính quốc.
Bao giờ mới được hết nhục đây?