em đã chọn người đã bước bên cạnh em dài lâu,mặc dù cái giá phải trả quá lớn lao mà sao vẫn không cảm nhận được hạnh phúc?Tại sao đau khổ mà vẫn muốn chấp nhận?