Năm nao trứng đá nở thành người
Lập chí tu hành cũng đến nơi
Muôn kiếp rong chơi nơi thắng cảnh
Một giây biến đổi động đất trời
Đánh trên đạp dưới lòng hung bạo
Nhục thánh trộm đơn loạn cả trời
Ôi thời oanh liệt đâu còn nữa
Biết ngày nào thoát cuộc đời ơi