'Con cháu mấy đời hoang".Con cháu chưa hề là "đời hoang".Đời con cháu đều có mục đích cả.
'Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi
Chẳng mang một dáng hình,một ao ước,một lối sống ông cha'
(Nguyễn Khoa Điềm)