A Di Đà Phật. Thưa các đạo hữu đây là bài Vịnh Động Tuyết Sơn của Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm đã đề khắc trên vách đá của Động Tuyết Sơn ạ. Trên nền đá nét bút của bậc thi nhân vẫn còn đó. Nếu hữu duyên mời các đạo hữu ghé thăm, tham quan và cùng thưởng trà cùng Ni sư trụ trì ạ.