langthang thấy lục bát xanh
cánh hoa hàm tiếu như dành...trao ai