Tước hữu ngũ là năm tước mà nhà vua ban cho kẻ sĩ đó là: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Như là Đặng Trần Côn tác giả của tác phẩm "Chinh Phụ Ngâm" được vua Lê phong tước Hầu gọi là "Ôn Như Hầu", và mình biết có đôi câu đối của hai tác giả, mà mình chỉ còn nhớ một người là Ngô Thời Nhiệm (Ngô Thì Nhậm), còn người kia mình không nhớ là họ gì  hình như tên là Tường thì phải câu đối như sau:
Ai Công Hầu, Ai Khanh Tướng, trong cuộc trần ai ai dễ biết
được đối là:
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, thời đã thế thế thời phải thế