Bài thơ đậm sắc màu giáo huấn.Đưa thơ này dạy cho con cái thì tuyệt.
Bài thơ gom đủ cung bấc đạo đức truyền thống của người Việt cần cho con cháu chúng ta.Nên cho các cháu học thuộc.
Nguyễn Lâm Cẩn