Bài thơ hoạ này chính là của mình viết ... cám ơn Biển nhớ đã phổ biến