Mộng ta ta tỉnh trước
Đời ta ta tự biết
Tự ta ngủ trong nhà
Ta từ ngày tháng trôi.