Adidaphat! ta còn 1 bản dịch nghĩa đầy đủ nữa..có thời gian sẽ post lên! :D