Lượm là một chú bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có công đánh giặc bảo vệ tổ quốc. Hình ảnh Lượm ra đi trên đồng lúa vàng và lặp lại khổ thơ thể hiện rõ rằng Lượm không ra đi. Lượm đã hoà vào đất trời. Lượm sống mãi trong tim những người dân Việt Nam, sống trong sự tự do của Tổ Quốc, trong sự biết ơn của tất cả người dân.


Em viết bài này và em mới học lớp 6