Má đào, má phấn, mặt hoa...đều để chỉ ngưười đẹp. Nhưng má phấn thì để chỉ màu da trắng, nên má phấn mà " tương ánh hồng e không thuận lắm!