Ngỗng ngỗng hai con ngỗng
Chân trời nghển cổ trông
Lông trắng phơi nước biếc
Sóng xanh quậy chèo hồng