Đề nghị kiểm tra lại:

Nhà Nhi không biết chuyển đi đâu (Nhà Nhi không biết dọn đi đâu)
Chắc ở nơi nào, dưới mái tranh (Chắc ở nơi nào, dưới mái gianh?)
Hồn vẫn trong mà mộng vẫn xinh. (Hồn vẫn trong mà mộng vẫn trinh?.)
Bến đò sông vắng? Chợ gần, xa ? (Bến đò đông vắng? Chợ gần, xa ?)
Vườn có trồng cam, có nở hoa ? (Vườn có giồng cam, có nở hoa ?)
Chồng chị trồng cam ở mé sông. (Chồng chị giồng cam ở mé sông.?)
Rượu cất kỹ ngon, men ủ khéo (Rượu cất kỳ ngon, men ủ khéo?)
Sống vào trời đất, sống cho nhau. (Sống vào giời đất, sống cho nhau.?)