23/03/2023 14:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huấn tử thi bài 3

Tác giả: Ngô Phúc Lâm - 吳福臨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2016 00:33

 

Tang bồng sơ ý, chí nam nhi,
Hăm hở rày tua duỗi kịp thì.
Cánh phượng liệng tìm, ngô mãi nghĩ,
Cung thiềm vin được quế làm kỳ.
Vạc chung lộc nước lo tới giả[1],
Quen thấy danh đời nức rạng ghi.
Nhìn ấy thư son, kia khoán thiết,
Cẩm hồi[2] cho kịp thủa ban y.
[1] Giả: trả. Được ăn lộc nước rồi, phải lo tới việc trả ơn nước.
[2] Mặc áo gấm về làng. Kẻ sĩ xuất thân hàn vi, khi thi đỗ tiến sĩ được vua ban áo gấm, được hưởng nghi thức vinh quy bái tổ (vẻ vang trở về làng lạy tạ tổ tiên).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Phúc Lâm » Huấn tử thi bài 3