08/12/2022 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất nguyệt nhất nhật đề Chung minh phủ thuỷ lâu kỳ 1
七月一日題終明府水樓其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/05/2015 21:40

 

Nguyên tác

高棟曾軒已自涼,
秋風此日灑衣裳。
翛然欲下陰山雪,
不去非無漢署香。
絕辟過雲開錦繡,
疏松隔水奏笙簧。
看君宜著王喬履,
真賜還疑出尚方。

Phiên âm

Cao đống tằng hiên dĩ tự lương,
Thu phong thử nhật sái y thường.
Tiêu nhiên dục há Âm sơn tuyết,
Bất khứ phi vô Hán thự hương.
Tuyệt tích quá vân khai cẩm tú,
Sơ tùng cách thuỷ tấu sinh hoàng.
Khán quân nghi trứ Vương Kiều[1] lý,
Chân tứ hoàn nghi xuất thượng phương[2].

Dịch nghĩa

Xà cao, hiên có tầng đã tự nó thấy mát rồi,
Lại thêm hôm nay gió thu thối khiến như thấm vào quần áo.
Với vẻ gấp gáp, tuyết như muốn đổ xuống phía nam núi,
Không tới mà cũng không hề có hơi thơm của nhà quan Hán.
Mây bay qua không còn dấu đã mở ra một trời gấm vóc,
Nước thác cách khóm tùng thưa vẳng tiếng đàn vang.
Thấy ông xứng đáng mang giày của Vương Kiều,
Việc cho kiêm chức tạm thời ngờ rằng phát xuất từ thượng phương.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nóc cao, hiên dựng đủ mát rồi,
Thêm gió thu thổi, lọt áo ngoài.
Không rời Hán thự, hương nào có,
Gấp gáp Âm sơn, tuyết muốn rơi.
Nước cách thưa rời, sênh phách dạo,
Mây qua mất dấu, gấm vóc phơi.
Giày Vương Kiều ông mang thấy xứng,
Tạm cử hẳn ngờ bộ đó thôi.
(Năm 767)

[1] Còn có tên là Vương Tử Tấn 王子晉 hay Vương Tử Kiều 王子喬, là một nhân vật thần tiên trong Hậu Hán thư của Lưu Hướng 劉向 đời Hán. Vương Kiều là quan có tài như thần, ngày sóc và vọng mỗi tháng tới triều mà không đi bằng ngựa hay xe. Vua sai quan thái sử rình coi. Ông ta về bá cáo rằng chỉ thấy có hai con le từ phía đông nam bay tới. Do đó chờ khi con le tới giăng lưới bắt, nhưng lại chỉ thu được chiếc giày. Chữ “phù tích” 鳧舄 (cái giày của con le) hay “Vương Kiều lý” có từ đó.
[2] Nguyên chú: “Chung minh phủ làm việc ở công tào, kiêm xử lý thường vụ chức lệnh phủ phụng tiết, nên mới có câu này. Chờ tờ tấu bổ nhiệm sau thời hạn tạm cử.“

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thất nguyệt nhất nhật đề Chung minh phủ thuỷ lâu kỳ 1