06/03/2021 03:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo triều Đại Minh cung
早朝大明宮

Tác giả: Giả Chí - 賈至

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2009 22:17

 

Nguyên tác

銀燭朝天紫陌長,
禁城春色曉蒼蒼。
千條弱柳垂青瑣,
百囀流鶯繞建章。
劍佩聲隨玉墀步,
衣冠身惹御爐香。
共沐恩波鳳池上,
朝朝染翰侍君王。

Phiên âm

Ngân chúc triều thiên tử mạch trường,
Cấm thành xuân sắc hiểu thương thương.
Thiên điều nhược liễu thuỳ Thanh Toả,
Bách chuyển lưu oanh nhiễu Kiến Chương.
Kiếm bội thanh tuỳ ngọc trì bộ,
Y quan thân nhạ ngự lô hương.
Cộng mộc ân ba Phụng trì thượng,
Triêu triêu nhiễm hàn thị quân vương.

Dịch nghĩa

Đi chầu trên đường dài màu tím có đuốc bạc soi sáng
Buổi sáng sớm trong cung cấm vẻ xuân xanh tươi
Cả ngàn nhánh liễu mềm rủ xuống cung Thanh Toả
Hàng trăm chim oanh vừa bay vừa hót quanh cung Kiến Chương
Kiếm đeo kêu lách cách theo bước chân trên thềm ngọc
Áo mũ mang trên mình đượm hương từ lò trầm trong cung
Cùng được tắm gội sóng ơn vua trong ao Phụng Hoàng
Riêng ta sáng sáng đứng chấm bút vào mực hầu vua

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đuốc rực tàn đêm trải tía đường
Màu xuân thành cấm sớm xanh dương
Ngàn cành liễu mượt rờn Thanh Toả
Trăm giọng oanh reo dậy Kiến Chuơng
Vòng kiếm rộn ràng theo bước ngọc
Cân đai ngan ngát toả lò hương
Sóng ân ao Phượng cùng chung hưởng
Đẫm bút ngày ngày giúp thánh vương
Tháng 9 năm Chí Đức thứ 2 đời Đường Túc Tông, cha con An Lộc Sơn bị dẹp xong. Tháng 10, Túc Tông về kinh. Tháng 2 năm Chí Đức thứ 3, vua đổi thành năm Nguyên Càn, đại xá thiên hạ. Giả Chí khi đó làm Trung thư xá nhân, sau buổi triều viết bài này gửi hai tỉnh (Môn hạ tỉnh và Trung thư tỉnh). Đỗ Phủ khi đó làm Tả thập di tại Môn hạ tỉnh, Sầm Tham làm Tả bổ khuyết tại Trung thư tỉnh, Vương Duy làm Thái tử trung duẫn, đều có bài hoạ.
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Chí » Tảo triều Đại Minh cung