11/12/2022 06:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sứ Lĩnh Nam văn Thôi Mã nhị ngự sử bính bái thai lang
使嶺南聞崔馬二御史并拜臺郎

Tác giả: Tô Vị Đạo - 蘇味道

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 28/02/2009 18:02

 

Nguyên tác

振鷺齊飛日,
遷鶯遠聽聞。
明光共待漏,
清鑒各披雲。
喜得廊廟舉,
嗟為臺閣分。
故林懷柏悅,
新幄阻蘭薰。
冠去神羊影,
車迎瑞雉群。
遠從南斗外,
遙仰列星文。

Phiên âm

Chấn lộ tề phi nhật,
Thiên oanh viễn thính văn.
Minh Quang cộng đãi lậu,
Thanh giám các phi vân.
Hỉ đắc lang miếu cử,
Ta vi đài các phân.
Cố lâm hoài bách duyệt,
Tân ác trở lan huân.
Quan khứ thần dương ảnh,
Xa nghinh thuỵ trĩ quần.
Viễn tòng Nam Đẩu ngoại,
Dao ngưỡng liệt tinh văn.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Buổi chim bầy vút cánh
Cành oanh động tin xa
Minh Quang cùng đợi họp
Phong độ bao nếp ưa
Mừng được vua cất nhắc
Than nỗi gác đài chia
Rừng xưa nhớ bách rợp
Tướng mới ngăn lan đưa
Hình dê thần rời mũ
Đàn trĩ lành xe chờ
Nam Đẩu xa riêng ngán
Dải sao ngóng mịt mờ
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Vị Đạo » Sứ Lĩnh Nam văn Thôi Mã nhị ngự sử bính bái thai lang