29/10/2021 00:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Matins
Lễ sáng (I)

Tác giả: Louise Glück

Nước: Mỹ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2021 10:46

 

Nguyên tác

The sun shines; by the mailbox, leaves
of the divided birch tree folded, pleated like fins.
Underneath, hollow stems of the white daffodils, Ice Wings, Cantatrice;
dark leaves of the wild violet. Noah says
depressives hate the spring, imbalance
between the inner and the outer world. I make
another case—being depressed, yes, but in a sense passionately
attached to the living tree, my body
actually curled in the split trunk, almost at peace, in the evening rain
almost able to feel
sap frothing and rising: Noah says this is
an error of depressives, identifying
with a tree, whereas the happy heart
wanders the garden like a falling leaf, a figure for
the part, not the whole.

Bản dịch của Phạm Doanh

Mặt trời chiếu sáng; cây bạch dương tách đôi, lá
của nó xếp nếp như vi cá bên cạnh hộp thư.
Bên dưới, thân rỗng của hoa thuỷ tiên trắng, hoa Cánh băng, hoa Cantatrice;
lá màu tím đậm của dã quỳ. Noah nói
người trầm cảm ghét mùa xuân, mất cân bằng
giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. tôi đưa ra
một trường hợp khác – trầm cảm, vâng, nhưng theo một nghĩa nào đó thì
gắn bó với cây sống một cách say mê, thân tôi
thực sự cuộn tròn trong thân cây nứt, gần như bình yên, trong cơn mưa chiều
gần như có thể cảm thấy
nhựa cây sủi bọt và nổi lên: Noah nói đây là
lỗi lầm của sự trầm cảm, đồng hoá
với một cái cây, trong khi trái tim hạnh phúc
lang thang trong vườn như một chiếc lá rơi, một hình ảnh cho
một phần, không phải toàn bộ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Glück » Matins