13/04/2024 22:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng thượng thư Tát Lý Ngoã sứ An Nam hoàn
贈尚書撒里瓦使安南還

Tác giả: Lê Tắc - 黎崱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/07/2014 15:51

 

Nguyên tác

安穩梅花道,
尚書向此還。
人煙兩邊樹,
客思萬重山。
陸賈通南越,
張騫度玉關。
皇華君善事,
誰喜近天顏。

Phiên âm

An ổn Mai Hoa đạo[1],
Thượng thư hướng thử hoàn.
Nhân yên lưỡng biên thụ,
Khách tứ vạn trùng san.
Lục Giả[2] thông Nam Việt,
Trương Khiên[3] độ Ngọc Quan.
Hoàng hoa[4] quân thiện sự,
Thuỳ hỉ cận thiên nhan.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Hoa mai đường an ổn,
Thượng thư về bắc phương.
Non sông muôn dặm khách,
Thôn xóm hai bên đường.
Nam Việt thông chàng Lục,
Ngọc Quan vượt gã Trương.
Hoàng hoa vốn thạo việc,
Mừng lại thấy quân vương.
Thượng thư bộ lại Tát Lý Ngoã và lang trung bộ lễ Triệu Kỳ Di 趙期頤 (trong một bài thơ khác Lê Tắc viết là Triệu Tử Kỳ 趙子期) được sai đi sứ An Nam năm 1299.

[1] Thuộc thị trấn Nam Hùng, Quảng Đông, phía nam núi Đại Dữu, là cửa ải hiểm yếu, có đường thông nam bắc đông tây. Nơi đây có một truông dài hai bên hoa mai nở rộ, nên có tên là Mai Hoa đạo hoặc Mai Quan cổ đạo.
[2] Sứ giả nhà Tiền Hán, hai lần đi sứ nước Nam Việt, dụ Triệu Đà thần phục nhà Hán.
[3] Sứ giả Tiền Hán (thời Hán Vũ Đế Lưu Triệt) đi sứ các nước Tây Vực chiêu dụ các nước này nội thuộc nhưng thất bại.
[4] Chỉ việc chinh chiến, ngoại giao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Tắc » Tặng thượng thư Tát Lý Ngoã sứ An Nam hoàn