19/05/2022 05:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Phật Tích sơn
登佛跡山

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 24/05/2011 07:23

 

Nguyên tác

足躡天重上,
身居第一層。
回頭天下凡,
晃若雨門登。
偶因乘興到礹前,
稳步雲樛上坦然。
鳥語喚迎松下客,
花容靜對峒中仙。
足超塵世三天介,
手摘星神只尺天。
施埽石臺描佌景,
詩成筆以動山川。

Phiên âm

Túc nhiếp thiên trùng thượng,
Thân cư đệ nhất tằng.
Hồi đầu thiên hạ phàm,
Hoảng nhược Vũ môn đăng.
Ngẫu nhân thừa hứng đáo nham tiền,
Ổn bộ vân cù thướng thản nhiên.
Điểu ngữ hoán nghênh tùng hạ khách,
Hoa dung tĩnh đối động trung tiên.
Túc siêu trần thế tam thiên giới,
Thủ trích tinh thần chỉ xích thiên.
Thi tảo thạch đài miêu thử cảnh,
Thi thành bút dĩ động sơn xuyên.

Dịch nghĩa

Chân bước lên trên ngàn trùng,
Thân ở trên tầng cao nhất.
Quay đầu thấy hơn hẳn mọi thứ thấp bé,
Bàng hoàng ngỡ là vượt núi Vũ Môn.
Ngẫu nhiên nhân hứng đến trước núi này,
Nhẹ bước đường mây đi lên, thật là thản nhiên.
Dưới bóng cây tùng có tiếng chim hót đón chào khách,
Trong động nét hoa lặng ngắm tiên.
Chân vượt cả trần gian, vươn đến cả ba ngàn thế giới,
Giơ tay hái lấy các vì sao, tưởng trời gần trong gang tấc.
Thử phủi rêu trên đá, đề thơ miêu tả những cảnh này,
Thơ làm xong, ngọn bút rung động cả núi sông.

Bản dịch của Tham Tuyền

Cất gót nghìn trùng tới,
Nơi đây đệ nhất tằng.
Ngoảnh đầu trông xuống thấp,
Ô! Vượt Vũ Môn chăng?
Bỗng đâu nảy hứng tới rừng thiền,
Nhẹ bước đường mây bước thản nhiên.
Chim dưới bóng thông chào đón khách,
Hoa trong hang núi lặng nhìn tiên.
Hái sao một với trời vin tới,
Gạt bụi ba nghìn cõi sấn lên.
Vách đá, phủi rêu đề cảnh đẹp,
Thơ thành, bút khuấy động sơn xuyên.
Có tài liệu chỉ chép 8 câu cuối là một bài luật thi, và đề tác giả là Lê Thánh Tông.

Nguồn:
1. Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985
2. Bùi Duy Tân, Thơ văn Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Nguồn: Bùi Duy Tân, Thơ văn Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Đăng Phật Tích sơn