27/09/2022 09:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phó Thanh Thành huyện xuất Thành Đô, ký Đào, Vương nhị thiếu doãn
赴青城縣出成都,寄陶王二少尹

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 22:29

 

Nguyên tác

老恥妻孥笑,
貧嗟出入勞。
客情投異縣,
詩態憶吾曹。
東郭滄江合,
西山白雪高。
文章差底病,
回首興滔滔。

Phiên âm

Lão sỉ thê noa tiếu,
Bần ta xuất nhập lao.
Khách tình đầu dị huyện,
Thi thái ức ngô tào.
Đông quách thương giang hợp,
Tây sơn Bạch Tuyết cao.
Văn chương sai để bệnh,
Hồi thủ hứng thao thao.

Dịch nghĩa

Lão già này ngượng vì vợ con cười,
Than nghèo nên ra vào thấy khó nhọc.
Mang tình khách đi tới huyện khác,
Lòng thơ nhớ đến bạn của tôi.
Ngoại ô phía đông, có dòng sông xanh chảy,
Núi Tây, chỏm Bạch Tuyết cao vời.
Mê văn chương trong cả cơn bệnh,
Ngoảnh đầu đi hứng lại tuôn rào rào.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ta sợ vợ con cười,
Ra vào than nghèo khổ.
Tình khách, sang huyện bên,
Lòng thơ nhớ bạn cũ.
Mé đông, sông vòng quanh,
Núi Tây, tuyết trắng xoá.
Mang bệnh cứ mê văn,
Dạt dào hứng nghểnh cổ.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phó Thanh Thành huyện xuất Thành Đô, ký Đào, Vương nhị thiếu doãn