23/05/2024 21:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xích chuỷ hầu
赤嘴猴

Tác giả: Trần Duệ Tông - 陳睿宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 10:11

 

Nguyên tác

中間唯有赤嘴猴,
殷勤僭上白雞樓。
口王以定興亡事,
不在前頭在後頭。

Phiên âm

Trung gian duy hữu xích chuỷ hầu,
Ân cần tiếm thượng bạch kê lâu.
Khẩu vương dĩ định hưng vong sự,
Bất tại tiền đầu tại hậu đầu.

Dịch nghĩa

Quãng này chỉ có hầu mõm đỏ,
Lăm le ngầm lên lầu gà trắng.
Khẩu vương đã định việc còn mất,
Chẳng ở trước mà ở về sau.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chỉ có quãng này mõm đỏ hầu,
Ân cần muốn chiếm bạch kê lầu.
Khẩu vương đã định thời hưng phế,
Chẳng ở tiền đầu, ở hậu đầu.
Bài thơ này chép trong Đại Việt sử ký toàn thư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Duệ Tông » Xích chuỷ hầu