09/06/2023 15:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích biệt hành, tống Hướng khanh tiến phụng đoan ngọ ngự y chi thướng đô
惜別行送向卿進奉端午禦衣之上都

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2015 11:21

 

Nguyên tác

肅宗昔在靈武城,
指揮猛將收咸京。
向公泣血灑行殿,
佐佑卿相乾坤平。
逆胡冥寞隨煙燼,
卿家兄弟功名震。
麒麟圖畫鴻雁行,
紫極出入黃金印。
尚書勳業超千古,
雄鎮荊州繼吾祖。
裁縫雲霧成禦衣,
拜跪題封向端午。
向卿將命寸心赤,
青山落日江潮白。
卿到朝廷說老翁,
漂零已是滄浪客。

Phiên âm

Túc tông tích tại Linh Vũ[1] thành,
Chỉ huy mãnh tướng thu Hàm kinh.
Hướng công khấp huyết sái hành điện,
Tả hữu khanh tướng càn khôn bình.
Nghịch Hồ minh mịch tuỳ yên tẫn,
Khanh gia huynh đệ công danh chấn.
Kì lân đồ hoạ hồng nhạn hàng,
Tử cực xuất nhập hoàng kim ấn.
Thượng thư huân nghiệp siêu thiên cổ,
Hùng trấn Kinh Châu[2] kế ngô tổ[3].
Tài phùng vân vụ thành ngự y,
Bái quị đề phong hướng đoan ngọ.
Hướng khanh tương mệnh thốn tâm xích.
Thanh sơn lạc nhật giang triều bạch,
Khanh đáo triều đình thuyết lão ông,
Phiêu linh dĩ thị thương lãng khách.

Dịch nghĩa

Trước kia Túc tông khi còn ở thành Linh Vũ,
Điều khiển các tướng tài để lấy lại kinh đô.
Anh Hướng đã khóc nức ướt cả cung điện nơi vua đóng,
Các quan tướng hai bên cứ đứng ngây ra.
Giặc Hồ phản loạn kia đã âm ỉ tan theo khói,
Anh em nhà anh Hướng công danh nổi bật.
Hình vẽ của các ông đó được bày trong đài kì lân như hàng chim hồng nhạn,
Ông Hướng ra vào bệ vua có mang ấn vàng chói.
Sự nghiệp sáng chói của quan thượng thư vượt hẳn ngàn xưa,
Giữ vững Kinh Châu, kế tục vai trò của ông tổ tôi.
Kết mây với ráng mà may thành áo ngự cho vua,
Gói gém quỳ dâng nhân dịp tiết đoan ngọ.
Anh Hướng truyền mệnh, một tấc lòng son,
Núi xanh, chiều tà, sóng sông trắng.
Anh tới triều đình ngỏ lời hộ cho ông già,
Lênh đênh đã hệt như người khách trên làn sóng trắng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Túc Tông trước ở thành Linh Vũ,
Chỉ huy tướng giỏi lấy lại kinh.
Hướng công khóc nức ướt cả điện,
Khanh tướng hai bên đều nín thinh.
Giặc Hồ âm thầm tan theo khói,
Anh em nhà ông công danh nổi.
Như hàng hồng nhạn hình gác lân,
Điện vua ra vào ấn vàng chói.
Nghiệp lớn truyền lệnh vượt ngàn sau,
Kề tổ tôi, trấn giữ Kinh Châu.
Lấy mây may cắt thành áo ngự,
Đoan ngọ, gói gọn quì dâng chầu
Anh Hướng truyền mệnh tấc lòng son,
Núi xanh, sóng trắng buổi hoàng hôn.
Ông tới triều đình ngỏ cùng lão,
Như khách trên sông những sóng dồn.
(Năm 768)

Hướng khanh là người dâng thư lên vua, và truyền mệnh của vua.

[1] Khi An Lộc Sơn chiếm kinh đô Trường An, Đường Minh Hoàng chạy vào Thục, Túc Tông tức Lý Hanh 李亨 (711-762), con thứ ba của Huyền Tông, lên ngôi năm 756 ở Linh Vũ (huyện My, Thiểm Tây, nay là Linh Vũ, tỉnh Ninh Hạ), lấy niên hiệu Chí Đức.
[2] Chỉ Vệ Bá Ngọc 衛伯玉, năm 763 giữ chức Giang Lăng doãn, thêm kiểm hiệu công bộ thượng thư.
[3] Đỗ Dự, ông tổ của Đỗ Phủ, từng giữ chức Trấn nam đại tướng quân đô đốc Kinh Châu chư quân sự.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tích biệt hành, tống Hướng khanh tiến phụng đoan ngọ ngự y chi thướng đô