27/09/2021 15:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng ngâm
浪吟

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2020 22:15

 

Nguyên tác

待漏金熬不夜天,
光明堂上燭高懸。
樓巢樹鳥睡方穩,
警析時雞聲正喧。
筆陣花飛難御甲,
硯池柳動易生煙。
委蛇欲學周卿士,
卻慕姬公重仔肩。

Phiên âm

Đãi lậu[1] kim ngao bất dạ thiên,
Quang Minh đường thượng chúc cao huyền.
Lâu sào thụ điểu thuỵ phương ổn,
Cảnh tích thì kê thanh chính huyên.
Bút trận hoa phi nan ngự giáp,
Nghiễn trì liễu động dị sinh yên.
Uỷ xà dục học Chu khanh sĩ,
Khước mộ Cơ công[2] trùng tử kiên.

Dịch nghĩa

Trong nhà “đãi lậu” đèn đuốc tựa ban ngày,
Trên điện Quang Mình treo cao ngọn nến.
Trên cây, chim trong tổ đương yên giấc ngủ,
Trong chuồng, gà gáy rộn báo sang canh.
Trận bút bay hoa, khó mặc áo giáp,
Đầm nghiên liễu động, dễ bốc thành mây.
Muốn học khanh sĩ nhà Chu tài lắt léo,
Lại mộ gánh vác trọng trách cho Chu Cơ.

Bản dịch của Đỗ Thị Hảo

Trong nhà “đãi lậu” sáng thâu đêm,
Trên gác Quang Minh rực ánh đèn.
Chim vẫn ngủ say cây tĩnh mịch,
Gà vừa dáo dác báo canh tàn.
Ao nghiên dầm liễu mây dường toả,
Trận bút bay hoa giặc chửa yên.
Ung dung muốn học Chu khanh sĩ,
Lại mến ông Cơ tiếng còn truyền.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
[1] Chỗ quần thần chầu trực giờ để vào chầu.
[2] Tức Chu Công, họ Cơ tên Đán, là một hiển thần nhà Chu, được tước phong ở đất Chu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Lãng ngâm